Privacy verklaring

Privacy verklaring

Ventilatie Techniek Brabant B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Mierlo aan de Industrieweg 42C (5631 HR), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 71048456, hierna te noemen “VTB“, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring. VTB verwerkt uw gegevens zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door VTB worden aangeboden op ventilatietechniekbrabant.nl en vanderputtenluchtkanalen.nl.

Rianne van der Putten is de Functionaris Gegevensbescherming van VTB. Zij is office manager en te bereiken via rianne@ventilatietechniekbrabant.nl of via 0492-792690 (ma t/m wo 8.00 – 16.30 uur).

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

VTB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoons-/bedrijfsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type

2. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Door middel van het bezoeken van de website gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze verklaring. VTB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld nadat u ons contactformulier hebt ingevuld of ons een e-mail gestuurd hebt of een afspraak wilt maken;
– U te informeren over wijzigingen over de diensten en/of producten die wij leveren;
– Het verzenden van de nieuwsbrief, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven door uzelf hiervoor aan te melden (u kunt u te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief);
– VTB analyseert uw gedrag op de website (via Google Analytics) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Na telefonisch, persoonlijk en/of e-mailcontact waarin wij uw persoonsgegevens hebben verkregen zullen we deze gebruiken om:
– Een offerte op te kunnen maken voor een dienst die wij u kunnen leveren;
– Facturatie uit te voeren n.a.v. een geleverde dienst;
– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met onze office manager op via rianne@ventilatietechniekbrabant.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4, Geautomatiseerde besluitvorming

VTB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VTB) tussen zit.

5, Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

VTB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor analytische cookies (via Google Analytics) hanteren wij een periode van 26 maanden na uw laatste bezoek aan de website, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren. Wanneer wij een dienst voor u verlenen / opdracht uitvoeren komt u in ons klantenbestand gedurende 4 jaar na de laatste dienst, opdracht en/of bestelling.

6a. Delen van persoonsgegevens met derden

VTB verkoopt uw gegevens niet aan derden, en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor een dienst of bestelling, bijvoorbeeld aan een leverancier, of wanneer wij op grond van een wettelijke plicht gehouden zijn deze gegevens door te geven aan bevoegde instanties. VTB heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze verklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die VTB verwerkt, en accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor websites of diensten van anderen.

6b. Delen van persoonsgegevens in geval van fraude, oplichting en/of diefstal

VTB gebruikt uw persoonsgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig worden de gegevens vermeld onder punt 1 overhandigt aan de overheid.

Gegevens als vermeld onder punt 1 kunnen wij in het geval van oplichting en/of diefstal ook verstrekken aan de politie, justitie en andere opsporingsdiensten en derden om te voldoen aan wettelijke verplichting, rechtelijk vonnis of ter voorkomen van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VTB gebruikt technische en functionele cookies tijdens een lopende sessie op de website. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies (Google Analytics) die geen inbreuk maken op uw privacy, maar voor ons noodzakelijk zijn voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Bij een eerste bezoek aan onze website wordt er toestemming gevraagd om cookies te plaatsen. U kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Het kan zijn dat sommige functies op de website van VTB niet meer naar behoren werken, indien je computer geen cookies kan ontvangen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid; u kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

Wanneer u hier gebruik van wilt maken dient u per e-mail een verzoek tot inzage te sturen naar onze office manager via rianne@ventilatietechniekbrabant.nl, met daarbij gevoegd een (veilige) kopie van uw identiteisbewijs zodat we weten dat het verzoek ook door u is gedaan. We verzoeken u om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, dit ter bescherming van je privacy. VTB zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

9. Beveiliging van je gegevens

VTB neemt de bescherming van uw gegevens serieus, en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn van misbruik, neem dan contact op met onze office manager Rianne van der Putten via rianne@ventilatietechniekbrabant.nl. Tevens willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigingen in de Privacy Verklaring

VTB behoudt zich het recht om deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Door na wijzigingen gebruik te maken van ventilatietechniekbrabant.nl en vanderputtenluchtkanalen.nl ga je akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Op onze website, op deze pagina, vind je altijd de meest recente versie ter inzage. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 12 mei 2020.